Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΒιάννου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σύμφωνα με την καταγραφή του χαρτογράφου και στρατιωτικού μηχανικού Φρατντσέσκο Μπασιλικάτα, ο ποταμός Κρυοπόταμος έρχεται από την κοιλάδα του Αγίου Βασιλείου έχει άριστο νερό και συνεχή ροή. (Σπανάκης,  1960, σελ. 39).

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

 Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας, τομ. V, Ηράκλειο 1960.