Το νερό στην Κρήτη

Υδατικοί πόροι και χρήσεις του νερού στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου

Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης

Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου, με έμφαση στην περιοχή του Ηρακλείου

Βάση Δεδομένων

Στην παρούσα ηλεκτρονική βάση δεδομένων έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.000 καταγραφές που αφορούν τα ζητήματα του υδάτινου περιβάλλοντος και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά τη βενετική και την οθωμανική περίοδο της κρητικής ιστορίας. Η βάση καθιστά προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια προκειμένου με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στη μελέτη της ιστορίας της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Κρήτη.

Η βάση δεδομένων είναι προϊόν του σκέλους «Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου, με έμφαση στην περιοχή του Ηρακλείου» που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. στο πλαίσιο του υποέργου «Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης» που χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της τότε Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Siemens.

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που υλοποίησε τη βάση δεδομένων ήταν ο Αντώνης Αναστασόπουλος, επίκουρος καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. Μέλη της ερευνητικής ομάδας ήταν ο Γιάννης Σπυρόπουλος, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. και η Μαρία Βακονδίου, υποψήφια διδάκτορας ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την κατασκευή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ανέλαβε ο Άρης Κυδωνάκης, Μηχανικός Λογισμικού στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2017 και οι ιδιότητες των συντελεστών του έργου αφορούν τον χρόνο υλοποίησής του.

Οι συντελεστές του έργου ευχαριστούν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για τη συνεργασία.

Περισσότερα

Ιστορική μελέτη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη

Κατάλογος

Στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάλογο έχουν συγκεντρωθεί, συσχετιστεί και οργανωθεί αδημοσίευτες και δημοσιευμένες ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες που αφορούν τις τεχνικές/τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές παραμέτρους του ζητήματος της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου. Σε κάθε ενότητα και υποενότητα του καταλόγου προτάσσεται μια σύντομη συνθετική εισαγωγή και ακολουθούν οι συγκεκριμένες ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες οργανωμένες κατά μνημείο, τεχνικό έργο ή φυσικό στοιχείο και φαινόμενο.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος είναι προϊόν του σκέλους «Ιστορική μελέτη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη» του υποέργου «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη-Κρήτη» της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» (ΠΕρΑν). Πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που συνέταξε τον κατάλογο ήταν ο Αντώνης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. Μέλη της ερευνητικής ομάδας ήταν η Μαρία Βακονδίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. και η Μελίνα Μανουρά, φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε., υπότροφος του Ινστιτούτου. Την τεχνική κατασκευή του ηλεκτρονικού καταλόγου ανέλαβε ο Άρης Κυδωνάκης, Μηχανικός Λογισμικού στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2020 και οι ιδιότητες των συντελεστών του έργου αφορούν τον χρόνο υλοποίησής του.