Το νερό στην Κρήτη

Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης

Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου, με έμφαση στην περιοχή του Ηρακλείου

Στην παρούσα ηλεκτρονική βάση δεδομένων έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.000 καταγραφές που αφορούν τα ζητήματα του υδάτινου περιβάλλοντος και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά τη βενετική και την οθωμανική περίοδο της κρητικής ιστορίας. Η βάση καθιστά προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια προκειμένου με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στη μελέτη της ιστορίας της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Κρήτη.

Βάση Δεδομένων

Τρισδιάστατες απεικονίσεις

Βασισμένα σε Φωτογραμμετρία & σαρώσεις με Laser

3D Models

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)

GIS χάρτες