Κατηγορίαδεξαμενή
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΤεμένους
ΟικισμόςΚνωσός
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Ακριβώς νότια του νεκροταφείου της θέσης KNS 142, ο D. G. Hogarth υπέδειξε δεξαμενή ρωμαϊκών χρόνων.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"http://digitalcrete.ims.forth.gr/sites_display.php?id=3503
Βιβλιογραφία

HOOD S., SMYTH D., Archaeological Survey of the Knossos Area, BSA supplementary, no 14,1981, σελ.45.