Κατάλογος

Ιστορική μελέτη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη

Το νερό αποτελεί ένα αγαθό του οποίου η διαχείριση είναι μείζον ζήτημα για κάθε ανθρώπινη κοινωνία, ιδίως σε γεωγραφικές ζώνες όπου οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι. Στην περίπτωση της Κρήτης, η διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει να επιδείξει διαχρονικά μεγάλο πλούτο σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων τα οποία λειτουργούσαν, και κάποια λειτουργούν ακόμα, στο πλαίσιο ενός πλέγματος εθιμικών πρακτικών και επίσημων κανονιστικών ρυθμίσεων.

Η εν λόγω ερευνητική ενέργεια επικεντρώθηκε στη μελέτη του ζητήματος της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά τη διάρκεια της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου της κρητικής ιστορίας (13ος-19ος αι.). Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίστηκαν, συσχετίστηκαν αδημοσίευτες και δημοσιευμένες ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες που αφορούν τις τεχνικές/τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές παραμέτρους του ζητήματος της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, οι οποίες οργανώθηκαν στον κατάλογο που ακολουθεί. Για την καλύτερη προσέγγιση του υλικού, ο κατάλογος διαιρέθηκε σε τρεις κύριες ενότητες:

Φυσικό τοπίο και κλίμα.

Αγροτικό τοπίο.

Υδροδοτήσεις οικισμών

Στο τέλος του καταλόγου υπάρχουν Βιβλιογραφία και Γλωσσάρι.

Ερευνητική ομάδα:

Αντώνης Αναστασόπουλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ τους Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / ΙΤΕ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Μαρία Βακονδίου: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / ΙΤΕ.

Μελίνα Μανουρά: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / ΙΤΕ, υπότροφος Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταλόγου ανέλαβε ο Άρης Κυδωνάκης, μηχανικός λογισμικού στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / ΙΤΕ.

Η μελέτη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη διεξήχθη στο πλαίσιο του Υποέργου «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη-Κρήτη» της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» (ΠΕρΑν), πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).